Individuele ondersteuning

Trajectbegeleiding is een interne voorziening voor individuele leerlingen van het Haarlem College die meer ondersteuning nodig hebben dan de mentor kan bieden. Hierbij kun je denken aan extra ondersteuning op het gebied van schoolse vaardigheden, thuissituatie, medische gronden of sociaal emotionele problematiek.

Leerlingen zullen begeleid worden door een trajectbegeleider. Dit kan een kortdurend begeleidingstraject zijn (6 tot 8 weken met mogelijk een verlenging) of een langdurend begeleidingstraject (op indicatie). Er is bij deze leerlingen nog geen sprake van verwijzing naar een andere school.

Verwijzing

Verwijzing gaat altijd via de zorgcoördinator. De mentor geeft bij zijn teamleider aan dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De mentor maakt in overleg met ouders en leerling een Onderwijs Perspectief Plan (OPP) op waarin de extra ondersteuningsbehoeften en de begeleidingsdoelen worden beschreven. De teamleider bespreekt vervolgens de begeleidingsdoelen met de zorgcoördinator in het Intern Zorg Overleg (IZO). Samen beslissen zij of de trajectbegeleider de juiste hulp kan bieden. Vervolgens zal de trajectbegeleider de mentor, leerling en ouders uitnodigen om het begeleidingstraject te bespreken en afspraken te maken.

Trajectgroep

In 2017 zijn we gestart met een trajectgroep om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. De trajectgroep is een voorziening waarbij leerlingen in groepsverband hun onderwijs volgen buiten hun eigen klas. Het betreft leerlingen die tijdelijk niet in hun eigen klas kunnen of willen zijn. Sommige leerlingen wachten op een plek op een andere school of hebben een aangepast onderwijsprogramma om bijvoorbeeld medische redenen. De trajectgroep kan in combinatie met individuele trajectbegeleiding aangeboden worden.