De normen voor onderwijstijd zijn helder aangegeven. De schoolleiding legt hier jaarlijks verantwoording over af aan de medezeggenschapsraad.

Meer algemene informatie over normen voor onderwijstijd kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.