Open menu

Ouderbijdrage

Voor de kosten die het Haarlem College niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt vergoed, wordt een vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet wettelijk verplicht en worden jaarlijks vastgesteld. Echter, als er geen ouderbijdrage zou worden gevraagd, zou het Haarlem College genoodzaakt zijn de extra activiteiten rondom het onderwijsaanbod en de voorzieningen aanmerkelijk terug te brengen.

Binnen de algemene ouderbijdrage vallen de uitgaven voor alle leerlingen die nodig zijn om het onderwijs goed te laten verlopen, zoals mentoractiviteiten, sportactiviteiten, bijdrage projecten, kluishuur.
De leerjaar specifieke bijdragen zijn uitgaven voor extra’s die niet strikt noodzakelijk zijn, maar die het onderwijs wel verrijken. De hoogte van de bijdragen is bepaald aan de hand van activiteiten voor een leerjaar of een (profiel-)klas. Wij brengen onder bij leerjaar specifieke bijdragen: schoolfeest, introductie, Walibi/Spaarnwoude, werkweken, pennenset, sportpak, schort/polo, extra sportactiviteiten, beroepsexcursie, diploma-uitreiking, BBQ.

Hier vindt u een overzicht van de ouderbijdragen schooljaar 2020-2021 per leerjaar. De kosten per leerjaar zijn onderverdeeld in algemene kosten en specifieke kosten.

Per 30 juni 2020 is het Haarlem College overgestapt op WisCollect. Alle ouders hebben inmiddels een mail van WisCollect ontvangen met daarin een link om de ouderbijdrage te kunnen betalen. Vanwege de Corona-maatregelen, maken de leerlingen op dit moment geen gebruik van de kluisjes. Voor ouders met een kind in klas 2 t/m 4 wordt de kluishuur nu nog niet inrekening gebracht via de ouderbijdrage. Mochten de kluisjes in de loop van het schooljaar wel weer gebruikt gaan worden, dan brengen wij een restant van het huurbedrag alsnog in rekening. U wordt daarover tijdig geïnformeerd. Voor ouders met een kind in klas 1 geldt dat in sommige gevallen het huurbedrag voor de kluis al betaald is. Dit wordt op een passende manier verrekend.

Het Haarlem College vraagt alle ouders om een bijdrage van €2,50 aan het ‘solidariteitsfonds’. Dit bedrag kan ook via WisCollect worden betaald.
Alle bedragen worden jaarlijks (wettelijk) ter goedkeuring voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.