Open menu

Privacy

Op onderstaande pagina kunt u de privacyverklaring van het Haarlem College raadplegen.

Privacyverklaring scholen Dunamare Onderwijsgroep

Veel gestelde vragen

Wanneer zijn de Open Dagen en Inschrijfdagen?

Deze vinden plaats op de volgende data:

Online open Dagen:

Dinsdag 15 februari 2022 16.30 - 19.30 uur 

voor aanmelden: aanmeldformulier open dagen Haarlem College

Aanmelddagen:

 • woensdag 2 maart 2022 14.00 - 17.00 uur
 • donderdag 3 maart 2022 16.00 - 18.00 uur
 • maandag 7 maart 2022 19.00 - 21.00 uur
 • Tijdens deze avond kunt u binnen lopen en nemen onze medewerker gegevens op. Fijn als u van te voren het aanmeldformulier al digitaal invult:
 • aanmeldformulier brugklas 2022-2023
Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U dient uw kind in geval van ziekte dagelijks afwezig te melden bij het Haarlem College. U kunt uw kind via uw ouder-account van Magister ziekmelden. Dit gaat als volgt:

U logt in met uw ouderaccount op Magister 6.
Kies voor de knop Afwezigheid
(linkermenu) en druk daarna op +Melden (Rechts op de
bovenbalk).
Selecteer de datum en voer een opmerking of toelichting in.
Klik daarna rechtsboven op Versturen
en geef Akkoord.
Voor een instructiefilmpje (1 minuut) kunt u hier klikken.
U kunt per dag 1 ziekmelding doen. Is uw kind de volgende dag nog ziek dan kunt u het voorgaande herhalen. Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit
alleen voor vrijdag (en dus niet alvast voor maandag). Dat kan in het weekend vanaf zondag.

Bent u uw inloggegevens kwijt, vraagt u deze dan op via administratie@haarlemcollege.nl. Vergeet hierbij niet de naam van uw kind te vermelden.

Wanneer u niet via Magister ziek meldt verzoeken wij u in te spreken op het antwoordapparaat.

Overige absenties, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan dokter of orthodontist, kunt u net als ziekmeldingen doorgeven via keuze 1 op het antwoordapparaat. Dit doet u door het centrale telefoonnummer (023-5311572) te bellen. U kiest dan de optie ''ziekmeldingen''. Wij verzoeken u de naam en de klas van uw kind duidelijk in te spreken. Overige absenties kunt u eventueel ook doorgeven via een briefje dat bij de leerlingenbegeleider kan worden ingeleverd.

Wat zijn de schooltijden?

De leerlingen moeten tussen 8.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn voor school. Het lesrooster bestaat uit een aantal lesuren op de dag. Het precieze rooster is terug te vinden in magister. De lestijden zijn:

 • 1e uur 08.30-09.20
 • 2e uur 09.20-10.10
 • 3e uur 10.10-11.00
 • pauze
 • 4e uur 11.20-12.10
 • 5e uur 12.10-13.00
 • pauze
 • 6e uur 13.20-14.10
 • 7e uur 14.10-15.00
 • 8e uur 15.00-15.50
Wat is een verkort lesrooster?

Een paar keer in het schooljaar wordt er gewerkt met een verkort lesrooster. De lessen zijn dan 40 minuten lang, in plaats van 50 minuten. Deze vorm wordt ingezet als er in de middag bijvoorbeeld rapportvergaderingen zijn.

Wat zijn de lestijden in een verkort lesrooster?
 • 1e uur 08.30-09.10
 • 2e uur 09.10-09.50
 • 3e uur 09.50-10.30
 • pauze
 • 4e uur 10.50-11.30
 • 5e uur 11.30-12.10
 • 6e uur 12.10-12.50
 • pauze
 • 7e uur 13.10-13.50
 • 8e uur 13.50-14.30
Wat doet de leerlingenraad op het Haarlem College?

U vindt het antwoord op deze vraag op de pagina leerlingenraad op deze website.

Door welke boekhandel worden de boeken geleverd?

De boeken worden geleverd door boekhandel Van Dijk. (www.vandijk.nl)

De klantenservice is bereikbaar via: 088-2030303 of klantenservice@vandijk.nl

Het antwoordnummer van Van Dijk Educatie is:

Antwoordnummer 600, 8260 WN te Kampen
Wat is Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)?

Het leerwegondersteunend onderwijs ondersteunt de leerling op weg naar een diploma in de basisberoepsgerichte-, de kaderberoepsgerichte- of de theoretische leerweg. Lwoo is bedoeld voor leerlingen die een achterstand hebben op het gebied van taal en rekenen in combinatie met de leercapaciteiten maar die wel in staat zijn om met ondersteuning het vmbo-diploma te halen. Deze ondersteuning wordt zodanig in het onderwijs geïntegreerd, dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt tot aan het behalen van het diploma. De duur en de vorm van de begeleiding kunnen variëren.

 

Om tot het lwoo toegelaten te worden moet de leerling een indicatiestelling, een akkoord, van het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland hebben. Deze instantie beslist of leerlingen kunnen worden toegelaten tot het Lwoo of praktijkonderwijs. Uiteindelijk bepalen zij of er extra geld vrijkomt dat gebruikt wordt om de extra steun te geven die de leerlingen nodig hebben.

 

Het Haarlem College vraagt lwoo aan voor leerlingen die voldoen aan de criteria van het Samenwerkingsverband. Er wordt hierbij gekeken naar de achterstanden op het gebied van taal en rekenen. Wij gaan hierbij uit van de testgegevens van de basisschool en aanvullende testgegevens van het Haarlem College. In een klein aantal gevallen kan sociaal-emotionele problematiek een aanvullend criterium zijn. Het Haarlem College staat voor onderwijs op maat. Wij gebruiken de lwoo-gelden voor klassenverkleining waardoor de nodige aandacht voor het leerproces mogelijk is. Indien er daarnaast nog aanvullende ondersteuning nodig blijkt, maken wij een programma op maat. Veel leerlingen met lwoo krijgen hierdoor de mogelijkheid om op te stromen naar een hoger niveau. Wij bieden in het kader van de nieuwe exameneisen ook alle leerlingen van de school extra steunuren aan in Taal en Rekenen.

 

Hoeveel rapporten krijgt mijn kind?

Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden. Periode 2 en 4 worden afgesloten met een cijferrapport. De ouders kunnen de voortgang inzien via magister.
Binnen het vernieuwd vmbo (leerjaar 1&2) worden de periodes afgesloten met een evaluatie door de leerling met mentor, eventueel loopbaancoach en ouders. Dit geldt vanaf 2016-2017 ook voor leerjaar 3&4.
Na periode 1 en 3 komen de ouders op school voor een gesprek met de mentor over de cijfers en de vaardighedenkaart. De mentor maakt hiervoor een afspraak. Na periode 2 is er de mogelijkheid voor ouders om in te schrijven voor een 10 minutengesprek met mentor en/of vakdocent.

Periode 1: cijferoverzicht + vaardighedenkaart
Periode 2: rapport + vaardighedenkaart
Periode 3: cijferoverzicht + vaardighedenkaart
Periode 4: overgangsrapport

Hoe heeft het Haarlem College de zorg voor leerlingen georganiseerd?

De leerlingbegeleiding is op onze school een integraal onderdeel van het onderwijsleer- proces. De docenten zijn de eerst betrokkenen bij de vormgeving van de leerlingbegeleiding. Het beleid met betrekking tot de organisatie wordt weergegeven door de gedachte “de mentor als spil”. Docenten, mentoren en teamleiders worden in hun begeleidingsactiviteiten ondersteund door de deskundigen binnen de school: de zorgcoördinator, de remedial teacher/dyslexie coach, de decaan en leerlingbegeleiders.

Bij de begeleiding van leerlingen is de steun en betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) onontbeerlijk. Op elk niveau van de leerlingbegeleiding wordt stelselmatig contact met de ouder(s)/verzorger(s) onderhouden. Onze leerlingbegeleiding berust op drie pijlers: ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers van de school.

Ouder(s)/verzorger(s) die geen of onvoldoende rol willen spelen in deze driehoek, worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Om voortdurend zicht te hebben op de begeleiding van onze leerlingen wordt gebruik gemaakt van een digitaal leerlingvolg- systeem. Dit heet Magister en ouders hebben recht op inzage.

U kunt meer lezen in ons ondersteuningsprofiel.

Wat doet het Haarlem College rondom veiligheid?

Het Haarlem College heeft het Convenant "De Veilige School" ondertekend.

In Haarlem en de randgemeenten hebben alle scholen voor Voortgezet Onderwijs dat gedaan. Ook de politie en de gemeenten hebben dat Convenant onderschreven. Er staan afspraken in over het veilig houden/maken van scholen voor Voortgezet Onderwijs. Ook de schoolomgeving krijgt aandacht.

Ondanks alle zorg en aandacht voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers en hun eigendommen in en rondom de school, kan de school echter geen verantwoordelijkheid dragen voor het kwijtraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.

Waardevolle spullen dienen altijd bewaard te worden in het kluisje. Wanneer leerlingen zaken kwijt zijn, kunnen zij zich wenden tot de leerlingenadministratie (voor sleutels en b.v. pasjes) en tot de conciërge (voor jassen, tassen en b.v. gymspullen).

Rondom de school, in de fietsenstalling en in de school zijn camera’s geplaatst.

De camera’s registreren de bewegingen van leerlingen en medewerkers. De buitencamera’s werken 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beelden zijn in het geval van calamiteiten terug te zien door de hoofdconciërge, het hoofd facilitaire dienst, de schoolleiding en indien gewenst door politie en brandweer.

Onze school heeft een Schoolveiligheidsplan (SVP). Er staan afspraken/aanwijzingen in, hoe te handelen bij incidenten. Dit plan ligt ter inzage op school.

Het Haarlem College heeft, net als andere scholen voor Voortgezet Onderwijs, een veilig- heidscoördinator die het geheel begeleidt. Bij ons is dat de heer W. Griffioen.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Het liefst zien we natuurlijk dat alles op onze school vlekkeloos verloopt, maar ondanks onze inspanningen kan het toch eens voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Heeft u een klacht? Dan doen we er alles aan om dit op te lossen. Neemt u dan als eerste contact op met de betreffende docent of een andere persoon die het besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent. Mocht u toch ontevreden zijn over de klachtenafhandeling, dan kunt u op basis van de externe klachtenprocedure het bestuur inschakelen. De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep kunt u hier bekijken.


Wanneer heeft mijn kind vakantie?

Onderstaand treft u de vakantieplanning 2021-2022 aan: Vakanties en studiedagen 2021-2022


Wat moet ik doen als mijn kind te laat is?

U kunt hier het protocol rondom te laat komen downloaden.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

U kunt hier het protocol rondom extra verlof aanvragen.

Bijgaand treft u het formulier voor het aanvragen van verlof aan: Deze kan worden ingediend via de leerlingenbegeleider:

Formulier aanvraag verlof

Wat zijn de overgangsnormeringen?

In deze bijlage ziet u de overgangsnormeringen terug: Overgangsnormering schooljaar 2019-2020.docx

Mijn kind heeft een boek met schade ontvangen, wat moet ik doen?

Als een boek bij levering door Van Dijk beschadigd is, dan kan een sticker worden geplakt om aan te geven dat het boek bij ontvangst al beschadigd was. Medewerkers van het Boekenhuis zijn van 11 tot 13 uur op school op maandag 24 augustus, maandag 31 augustus en maandag 7 september om de schade te beoordelen. Wilt u uw kind op het hart drukken naar dit spreekuur te gaan? Hiermee wordt een boete wegens schade aan het einde van het schooljaar voorkomen.

Wanneer worden de boeken geleverd?

U ontvangt bericht van de boekenleverancier Van Dijk over de levering van de boeken. De boeken worden in de laatste week voor de aanvang van het nieuwe schooljaar thuis bezorgd.

Waar vind ik het examenreglement?

Het examenreglement met bijlagen PTA's treft u aan onder het kopje ''de school''. Daaronder staat bij examen/PTA de nodige informatie en kunt u de reglementen terug vinden.

https://haarlemcollege.nl/deschool/examen/pta/

Waar vind ik informatie over vervolgopleidingen?

Interessante links voor vervolgopleidingen

Algemeen
www.bekijkjetoekomst.nl (vele beroepenfilmpjes en beroepentest)
www.beroepeninbeeld.nl (filmpjes, testjes en informatie over
beroepen)
www.kennisnet.nl
www.kansopwerk.nl (voor je kans op werk in jouw regio)


Sector Economie
www.reiswerk.nl (werken en leren in de reisbranche)
https://www.roc.nl (van alles over opleidingen, stage en werk)
http://www.stagemarkt.nl (over stages)
www.maritiemevacaturebank.nl ( info over werken op het water )
http://www.vakschoolschoonhoven.nl/ (opleiding voor goudsmid, juwelier, uurwerktechnicus)
http://www.watmaakjijervan.nl/ (modevakopleidingen)

Sector Zorg en Welzijn
www.youchooz.nl (voorlichtingssite over werken in “Zorg en Welzijn”)


Sector Landbouw
https://www.clusius.nl/ ( informatie over groene opleidingen)
http://www.wellant.nl/wellant-mbo ( informatie over groene opleidingen)


Uniformberoepen
www.werkenbijdemarechaussee.nl (o.a. beveiliger bij de marechaussee)
https://www.kombijdepolitie.nl/ (als je bij de politie wilt)
https://werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/luch... (mogelijkheden bij de luchtmacht)
https://werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/mari...
www.werkenbijdeoverheid.nl (algemene site over banen bij de overheid)


Sector Techniek
www.tatasteeljobs.nl (info over opleidingen / werken bij Tata Steel à was Corus)
https://www.vmbo-bwi.nl/ (info over de vele mogelijkheden in de bouw)
http://www.bouwradius.nl/ (opleidingen in de bouw)
https://www.stlwerkt.nl/ ( info over werken in de transport & logistiek)
http://iwnederland.nl/ (info over vervolgopleidingen in installatie- en elektrotechniek)
https://www.voc.nl/ (info over opleidingen m.b.t. autoschade )
http://tetrixtechniek.nl/ (info vervolgopleidingen metaal- en elektrotechniek)
http://www.goc.nl/ (site over media, theater, gaming, podiumkunst en journalistiek)
www.otib.nl (site over de elektrotechniek)
http://www.ontdekdedrukwereld.nl/Hoe kan ik extra of bijzonder verlof aanvragen?

Bijgaand treft u een formulier aan waarmee u verlof aan kunt vragen. Lever dit document met eventueel bijbehorende stukken svp in bij de leerlingenbegeleider.

Formulier aanvraag verlof

Waar vind ik het beroepenboekje?

Downloads

Indeling Teams