Open menu

Contact

Bezoekadres:
Broekweg 1
2035 LE Haarlem

Telefoon: 023-5311572

E-mail: info@haarlemcollege.nl


Postadres:
Postbus 4081
2003 EB Haarlem

E-mail: info@haarlemcollege.nl


De school is op schooldagen van 08.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. 

 • Wilt u een afspraak maken met de mentor of teamleider van uw kind? Stuur dan een mail of een bericht via Magister naar de desbetreffende persoon.
 • Wilt u uw kind ziek melden? Dit kan via Magister of middels het inspreken van de voicemail. Bel hiervoor 023-5311572 en kies optie 1.
 • Wilt u uw kind absent of te laat melden? Dit kan uitsluitend via het inspreken van de voicemail. Bel hiervoor 023-5311572 en kies optie 1. 
 • Heeft u een financiële vraag? Neem dan contact op met de financiële administratie of bel naar 023-5311572 en kies optie 2. De financiele administratie is telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
 • Voor alle overige vragen belt u 023-5311572 en kiest u optie 3.
Waarmee kunnen we helpen?
Staat je vraag hierbij?

Hoe hoog zijn de schoolkosten?

Alle schoolboeken worden via de school voor de leerlingen besteld en betaald. De ouders/verzorgers dienen alleen een bruikleenovereenkomst te tekenen waarin zij garant staan voor schade en/of verlies van de boeken.

Schoolkosten worden wel gerekend voor onder andere de excursies, materiaalkosten, kluisjeshuur en veiligheid. Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Wij hebben uw ouderbijdrage dringend nodig om goed onderwijs te kunnen blijven geven. De vergoedingen die de overheid verstrekt, zijn daarvoor onvoldoende. Gelukkig wordt de bijdrage door de meeste ouders betaald, omdat men het aanbod waardevol vindt en men het belangrijk vindt dat de extra activiteiten worden aangeboden. 

Voor de zomervakantie ontvangt u via de mail een uitnodiging om de vrijwillige ouderbijdrage (algemene schoolkosten) te voldoen. De afzender van dat bericht is Wiscollect@haarlemcollege.nl. U kunt bij het betalen ook kiezen voor een kleine bijdrage aan het solidariteitsfonds, waarmee u de gedachte ondersteunt dat elke leerling moet kunnen deelnemen, ongeacht de financiële situatie van de ouder(s) en/of verzorger(s).

De mogelijkheid bestaat om een betalingsregeling te treffen. Gespreide en/of uitgestelde betaling is mogelijk na overleg met mevrouw W. Koning van de financiële administratie. Zij is bereikbaar per mail: financien@haarlemcollege.nl

Wanneer zijn de Open Dagen?

De Open Dagen op het Haarlem College voor het schooljaar 2023/2024 hebben reeds plaatsgevonden.

Hoe kan ik extra of bijzonder verlof aanvragen?

Bijgaand treft u een formulier aan waarmee u verlof aan kunt vragen. Lever dit document met eventueel bijbehorende stukken svp in bij de leerlingenbegeleider.

Formulier aanvraag verlof

Wat zijn de schooltijden?

De leerlingen moeten tussen 8.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn voor school. Het lesrooster bestaat uit een aantal lesuren op de dag. Het precieze rooster is terug te vinden in magister. De lestijden zijn:

   

 • 1e uur 08.30-09.20
 • 2e uur 09.20-10.10
 • 3e uur 10.10-11.00
 • pauze
 • 4e uur 11.20-12.10
 • 5e uur 12.10-13.00
 • pauze
 • 6e uur 13.20-14.10
 • 7e uur 14.10-15.00
 • 8e uur 15.00-15.50

Wat is Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)?

Het leerwegondersteunend onderwijs ondersteunt de leerling op weg naar een diploma in de basisberoepsgerichte-, de kaderberoepsgerichte- of de theoretische leerweg. Lwoo is bedoeld voor leerlingen die een achterstand hebben op het gebied van taal en rekenen in combinatie met de leercapaciteiten maar die wel in staat zijn om met ondersteuning het vmbo-diploma te halen. Deze ondersteuning wordt zodanig in het onderwijs geïntegreerd, dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt tot aan het behalen van het diploma. De duur en de vorm van de begeleiding kunnen variëren.

 

Om tot het lwoo toegelaten te worden moet de leerling een indicatiestelling, een akkoord, van het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland hebben. Deze instantie beslist of leerlingen kunnen worden toegelaten tot het Lwoo of praktijkonderwijs. Uiteindelijk bepalen zij of er extra geld vrijkomt dat gebruikt wordt om de extra steun te geven die de leerlingen nodig hebben.

 

Het Haarlem College vraagt lwoo aan voor leerlingen die voldoen aan de criteria van het Samenwerkingsverband. Er wordt hierbij gekeken naar de achterstanden op het gebied van taal en rekenen. Wij gaan hierbij uit van de testgegevens van de basisschool en aanvullende testgegevens van het Haarlem College. In een klein aantal gevallen kan sociaal-emotionele problematiek een aanvullend criterium zijn. Het Haarlem College staat voor onderwijs op maat. Wij gebruiken de lwoo-gelden voor klassenverkleining waardoor de nodige aandacht voor het leerproces mogelijk is. Indien er daarnaast nog aanvullende ondersteuning nodig blijkt, maken wij een programma op maat. Veel leerlingen met lwoo krijgen hierdoor de mogelijkheid om op te stromen naar een hoger niveau. Wij bieden in het kader van de nieuwe exameneisen ook alle leerlingen van de school extra steunuren aan in Taal en Rekenen.

 

Hoe heeft het Haarlem College de zorg voor leerlingen georganiseerd?

De leerlingbegeleiding is op onze school een integraal onderdeel van het onderwijsleer- proces. De docenten zijn de eerst betrokkenen bij de vormgeving van de leerlingbegeleiding. Het beleid met betrekking tot de organisatie wordt weergegeven door de gedachte “de mentor als spil”. Docenten, mentoren en teamleiders worden in hun begeleidingsactiviteiten ondersteund door de deskundigen binnen de school: de zorgcoördinator, de remedial teacher/dyslexie coach, de decaan en leerlingbegeleiders.

Bij de begeleiding van leerlingen is de steun en betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) onontbeerlijk. Op elk niveau van de leerlingbegeleiding wordt stelselmatig contact met de ouder(s)/verzorger(s) onderhouden. Onze leerlingbegeleiding berust op drie pijlers: ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers van de school.

Ouder(s)/verzorger(s) die geen of onvoldoende rol willen spelen in deze driehoek, worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Om voortdurend zicht te hebben op de begeleiding van onze leerlingen wordt gebruik gemaakt van een digitaal leerling-volgsysteem. Dit heet Magister en ouders hebben recht op inzage.

U kunt meer lezen in ons ondersteuningsprofiel.

Wat doet het Haarlem College rondom veiligheid?

Het Haarlem College heeft het Convenant "De Veilige School" ondertekend.

In Haarlem en de randgemeenten hebben alle scholen voor Voortgezet Onderwijs dat gedaan. Ook de politie en de gemeenten hebben dat Convenant onderschreven. Er staan afspraken in over het veilig houden/maken van scholen voor Voortgezet Onderwijs. Ook de schoolomgeving krijgt aandacht.

Ondanks alle zorg en aandacht voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers en hun eigendommen in en rondom de school, kan de school echter geen verantwoordelijkheid dragen voor het kwijtraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.

Waardevolle spullen dienen altijd bewaard te worden in het kluisje. Wanneer leerlingen zaken kwijt zijn, kunnen zij zich wenden tot de leerlingenadministratie (voor sleutels en b.v. pasjes) en tot de conciërge (voor jassen, tassen en b.v. gymspullen).

Rondom de school, in de fietsenstalling en in de school zijn camera’s geplaatst.

De camera’s registreren de bewegingen van leerlingen en medewerkers. De buitencamera’s werken 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beelden zijn in het geval van calamiteiten terug te zien door de hoofdconciërge, het hoofd facilitaire dienst, de schoolleiding en indien gewenst door politie en brandweer.

Onze school heeft een Schoolveiligheidsplan (SVP). Er staan afspraken/aanwijzingen in, hoe te handelen bij incidenten. Dit plan ligt ter inzage op school.

Het Haarlem College heeft, net als andere scholen voor Voortgezet Onderwijs, een veilig- heidscoördinator die het geheel begeleidt. Bij ons is dat de heer W. Griffioen.

Wie is de mentor van mijn kind?

Deze vraag kunt u in eerste instantie het beste aan uw kind zelf stellen. U kunt eventueel ook contact opnemen met het Haarlem College via email of telefonisch met onze administratie. Wij vertellen u dan wie de mentor van uw kind is.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U dient uw kind in geval van ziekte dagelijks afwezig te melden bij het Haarlem College. Bij voorkeur meldt u uw kind af via uw ouder-account van Magister, omdat de ziekmelding via Magister direct is verwerkt.

 • Wilt u uw kind ziek melden? Dit kan via Magister of middels het inspreken van de voicemail. Bel hiervoor 023-5311572 en kies optie 1.
 • Wilt u uw kind absent of te laat melden? Dit kan uitsluitend via het inspreken van de voicemail. Bel hiervoor 023-5311572 en kies optie 1. Wij verzoeken u de naam en de klas van uw kind duidelijk in te spreken.

In deze handleiding kunt u lezen hoe u in de Magister app een ziekmelding kunt invoeren.

Wat is een verkort lesrooster en wat zijn de lestijden ervan?

Een paar keer in het schooljaar wordt er gewerkt met een verkort lesrooster. De lessen zijn dan 40 minuten lang, in plaats van 50 minuten. Deze vorm wordt ingezet als er in de middag bijvoorbeeld rapportvergaderingen zijn.

1e uur 08.30-09.10
2e uur 09.10-09.50
3e uur 09.50-10.30
pauze
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
6e uur 12.10-12.50
pauze
7e uur 13.10-13.50
8e uur 13.50-14.30

Wat doet de leerlingenraad op het Haarlem College?

U vindt het antwoord op deze vraag op de pagina leerlingenraad op deze website.

Door welke boekhandel worden de boeken geleverd?

De boeken worden geleverd door boekhandel Van Dijk. (www.vandijk.nl)

De klantenservice is bereikbaar via: 088-2030303 of klantenservice@vandijk.nl

Het antwoordnummer van Van Dijk Educatie is:

Antwoordnummer 600, 8260 WN te Kampen
Hoeveel rapporten krijgt mijn kind?

Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden waarbij elke periode wordt afgesloten met een cijferrapport. De ouders kunnen de voortgang gedurende het hele schooljaar inzien via Magister.
Na periode 1 en 3 komen de ouders op school voor een gesprek met de mentor over de behaalde cijfers en de vaardighedenkaart. De mentor maakt hiervoor een afspraak. Na periode 2 is er de mogelijkheid voor ouders om in te schrijven voor een 10 minutengesprek met mentor en/of vakdocent.

Periode 1: rapport + vaardighedenkaart en gesprek met de mentor
Periode 2: rapport + vaardighedenkaart en op verzoek gesprek met de mentor en/of vakdocent
Periode 3: rapport + vaardighedenkaart en gesprek met de mentor
Periode 4: overgangsrapport

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Het liefst zien we natuurlijk dat alles op onze school vlekkeloos verloopt, maar ondanks onze inspanningen kan het toch voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Heeft u een klacht? Dan doen we er alles aan om dit op te lossen. Neemt u als eerste contact op met de betreffende docent of een andere persoon die het besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent. Mocht u toch ontevreden zijn over de klachtenafhandeling, dan kunt u op basis van de externe klachtenprocedure het bestuur inschakelen. De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep kunt u hier bekijken.


Wanneer heeft mijn kind vakantie?

Bekijk hier het overzicht van alle vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023.

Mijn kind heeft een boek met schade ontvangen, wat moet ik doen?

Uw kind kan het beste even met het boek naar de administratie toe komen. Daar wordt uw kind zo goed mogelijk geholpen. 

Wat moet ik doen als mijn kind te laat is?

Alle informatie over verzuim kunt u hier vinden.

Wanneer worden de boeken geleverd?

U ontvangt bericht van de boekenleverancier Van Dijk over de levering van de boeken. De boeken worden in de laatste week voor de aanvang van het nieuwe schooljaar thuis bezorgd.

Waar vind ik het examenreglement?

Het examenreglement met bijlagen PTA's treft u aan onder het kopje ''de school''. Daaronder staat bij examen/PTA de nodige informatie en kunt u de reglementen terug vinden.

https://haarlemcollege.nl/deschool/examen/pta/

Waar vind ik informatie over vervolgopleidingen?

Interessante links voor vervolgopleidingen

Algemeen

Sector Economie
https://www.roc.nl (van alles over opleidingen, stage en werk)
http://www.stagemarkt.nl (over stages)
http://www.vakschoolschoonhoven.nl/ (opleiding voor goudsmid, juwelier, uurwerktechnicus)
http://www.watmaakjijervan.nl/ (modevakopleidingen)

Sector Zorg en Welzijn

Sector Landbouw
https://www.clusius.nl/ ( informatie over groene opleidingen)
http://www.wellant.nl/wellant-mbo ( informatie over groene opleidingen)


Uniformberoepen
https://www.kombijdepolitie.nl/ (als je bij de politie wilt)
https://werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/luch... (mogelijkheden bij de luchtmacht)
https://werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/mari...
www.werkenbijdeoverheid.nl (algemene site over banen bij de overheid)


Sector Techniek
www.tatasteeljobs.nl (info over opleidingen / werken bij Tata Steel à was Corus)
https://www.vmbo-bwi.nl/ (info over de vele mogelijkheden in de bouw)
http://www.bouwradius.nl/ (opleidingen in de bouw)
https://www.stl.nl/
( info over werken in de transport & logistiek)
http://iwnederland.nl/ (info over vervolgopleidingen in installatie- en elektrotechniek)
https://www.voc.nl/ (info over opleidingen m.b.t. autoschade )
http://tetrixtechniek.nl/ (info vervolgopleidingen metaal- en elektrotechniek)
http://www.goc.nl/ (site over media, theater, gaming, podiumkunst en journalistiek)
www.otib.nl (site over de elektrotechniek)
http://www.ontdekdedrukwereld.nl/Wat zijn de overgangsnormeringen voor 2022-2023?

De overgangsnormeringen voor het schooljaar 2022-2023 vind je hier. 

Wat is de overgangsnormering op het Haarlem College?

Bij de rapportvergadering aan het einde van het schooljaar wordt gewerkt met een normering. Een leerling gaat over naar het volgende leerjaar indien haan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voldoet de leerling niet aan de voorwaarden, dan is er een bespreekzone. Leerlingen die buiten de bespreekzone vallen, doubleren of gaan naar een ander type onderwijs. De vergadering beslist en de ouder(s) en/of verzorger(s) worden van die beslissing op de hoogte gebracht. Hier vind je de overgangsnormering voor 2022-2023. Staat je vraag er niet bij? Vul dan het onderstaande formulier in.