Open menu

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij een school.

De MR van het Haarlem College bestaat uit drie geledingen, bestaande uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De leden worden door hun eigen achterban, de personeelsleden, de ouders en de leerlingen van de school, volgens officiële verkiezingen gekozen. De volledige MR komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar om samen met de directie, te praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op het Haarlem College. Daarnaast kunnen de verschillende geledingen ook apart bij elkaar komen.

Een goede communicatie met onze achterban vinden wij erg belangrijk. Daarom vindt u binnenkort de vergaderdata van de MR in de agenda op de site. Ook vindt u binnenkort onderaan deze pagina de geldende reglementen, het medezeggenschapsstatuut en een contactknop voor vragen. Voor alle ouders, leerlingen en personeelsleden van de school zijn het jaarplan en de agenda’s en notulen van de MR vergaderingen via deze weg op te vragen.

Als medezeggenschapsraad staan wij achter de volgende uitgangspunten:

1. Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs die we niet moeten ervaren als een wettelijke dwang, maar als een ondersteuning van ieders streven naar beter onderwijs.

2. Het schoolbestuur bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn besluiten. De medezeggenschapsraad (MR)1 denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. Beide partijen respecteren elkaars positie en geven elkaar de ruimte om die in te vullen.

Bron: ‘Advies ‘goede medezeggenschap’ in het onderwijs’ (www.infowms.nl)

De MR vergadert op de volgende data (schooljaar 2020-2021) om 18.30 uur

Donderdag 1 oktober 2020
Maandag 23 november 2020
Dinsdag 2 februari 2021
Woensdag 14 april 2021
Donderdag 20 mei 2021
Maandag 14 juni (16:30) 2021

Mocht u het jaarplan of het jaarverslag willen inzien of andere vragen hebben voor de MR, dan kunt u ons een email sturen op onderstaand emailadres.

mr@haarlemcollege.nl


Mocht u specifieke vragen hebben voor de ouders van de MR dan kunt mailen naar:

oudergeledingMR@haarlemcollege.nl


Downloads

Agenda 2 februari 2021Bericht vanuit de oudergeleding - december 2020 Agenda MR 23 november 2020Agenda MR 1 oktober 2020Agenda MR 15 juni 2020Huishoudelijk reglement MR Haarlem College okt 2020Medezeggenschapsreglement MR Haarlem College nov 2020
1