Open menu

Organisatie

Het Haarlem College is een grote school. Zo kunnen we veel faciliteiten bieden.
Wij vinden het belangrijk om de school zo te organiseren dat leerlingen gebruik kunnen maken van die faciliteiten én dat zij persoonlijk aandacht krijgen.
Het Haarlem College heeft dit jaar ruim 900 leerlingen. De klassen zijn ingedeeld in deelscholen. Per deelschool is er een vast team mentoren en docenten dat wordt aangestuurd door een teamleider. Het managementteam (MT) bestaat uit 4 teamleiders, de adjunct-directeur en de directeur. De leerlingen krijgen zoveel mogelijk les binnen de deelschool. De teams van de administratie, de conciërges en het zorgteam ondersteunen het onderwijsproces. Op de website vindt u het volledige overzicht van klassen en mentoren. Ook de richtingen die het Haarlem College biedt, zijn op de website terug te vinden.

Bestuur
Het Haarlem College maakt onderdeel uit van Dunamare
Onderwijsgroep. Deze bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de
regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen). Het
betreft alle schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Scholen die in
de regio bijzondere zorg aanbieden aan leerlingen, zijn vrijwel allemaal
aangesloten bij Dunamare Onderwijsgroep. Zie voor meer informatie: www.dunamare.nl.
Een kleine, maar hoogwaardige faciliterende backoffice
ondersteunt de scholen. Door de wijze waarop de onderwijsgroep is ingericht, is
het mogelijk financieel voordeel te verkrijgen, te investeren én medewerkers op
de scholen te ondersteunen. Medewerkers kunnen bovendien profiteren van elkaars
kennis en ervaring, kansen worden gezamenlijk opgepakt en problemen
gemeenschappelijk opgelost. Door het bundelen van de krachten is Dunamare
Onderwijsgroep in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen,
waardoor de leerprestaties en vorming van de leerlingen worden verbeterd. Hier vindt u meer
informatie over Dunamare Onderwijsgroep, en treft u ook belangrijke documenten
aan als de klachtenregeling en het protocol schorsing en verwijdering.Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind elke dag opnieuw ziek melden?

Het is de bedoeling dat u uw kind dagelijks ziek meldt door duidelijk de voor- en achternaam van de leerling, met daarbij ook de klas in te spreken op ons antwoordapparaat.

In geval van ziekenhuisopname of in geval van langdurig verzuim wordt dit afgestemd met de mentor e/o leerlingbegeleider. In deze gevallen dient een doktersverklaring te worden overlegd.

Meldingen die na 48.00 uur nog niet zijn ontvangen zullen worden geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.

Wanneer zijn de Open Dagen en Inschrijfdagen?

De inschrijfdagen zijn op:

 • Woensdag 7 maart 2018 van 14.00 - 17.00 uur
 • Donderdag 8 maart 2018 van 16.00 - 18.00 uur
 • Maandag 12 maart 2018 van 19.00 - 21.00 uur
Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U dient uw kind in geval van ziekte dagelijks afwezig te melden bij het Haarlem College. Dit doet u door het centrale telefoonnummer (023-5311572) te bellen. U kiest dan de optie ''ziekmeldingen''. Wij verzoeken u de naam en de klas van uw kind duidelijk in te spreken. Let op: voor een ziekmelding krijgt u geen medewerker aan de telefoon. Dat hoeft ook niet; de melding wordt verwerkt in magister.

Wat zijn de schooltijden?

De leerlingen moeten tussen 8.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn voor school. Het lesrooster bestaat uit een aantal lesuren op de dag. Het precieze rooster is terug te vinden in magister. De lestijden zijn:

 • 1e uur 08.30-09.20
 • 2e uur 09.20-10.10
 • 3e uur 10.10-11.00
 • pauze
 • 4e uur 11.20-12.10
 • 5e uur 12.10-13.00
 • pauze
 • 6e uur 13.20-14.10
 • 7e uur 14.10-15.00
 • 8e uur 15.00-15.50
Wat is een verkort lesrooster?

Een paar keer in het schooljaar wordt er gewerkt met een verkort lesrooster. De lessen zijn dan 40 minuten lang, in plaats van 50 minuten. Deze vorm wordt ingezet als er in de middag bijvoorbeeld rapportvergaderingen zijn.

Wat zijn de lestijden in een verkort lesrooster?
 • 1e uur 08.30-09.10
 • 2e uur 09.10-09.50
 • 3e uur 09.50-10.30
 • pauze
 • 4e uur 10.50-11.30
 • 5e uur 11.30-12.10
 • 6e uur 12.10-12.50
 • pauze
 • 7e uur 13.10-13.50
 • 8e uur 13.50-14.30
Wat doet de leerlingenraad op het Haarlem College?

U vindt het antwoord op deze vraag op de pagina leerlingenraad op deze website.

Door welke boekhandel worden de boeken geleverd?

De boeken worden geleverd door boekhandel Van Dijk. (www.vandijk.nl)

De klantenservice is bereikbaar via: 088-2030303 of klantenservice@vandijk.nlWelke lessentabel hanteert het Haarlem College?

U kunt de lessentabel voor 2015-2016 hier downloaden

Wat is Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)?

Het leerwegondersteunend onderwijs ondersteunt de leerling op weg naar een diploma in de basisberoepsgerichte-, de kaderberoepsgerichte- of de theoretische leerweg. Lwoo is bedoeld voor leerlingen die een achterstand hebben op het gebied van taal en rekenen in combinatie met de leercapaciteiten maar die wel in staat zijn om met ondersteuning het vmbo-diploma te halen. Deze ondersteuning wordt zodanig in het onderwijs geïntegreerd, dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt tot aan het behalen van het diploma. De duur en de vorm van de begeleiding kunnen variëren.

 

Om tot het lwoo toegelaten te worden moet de leerling een indicatiestelling, een akkoord, van het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland hebben. Deze instantie beslist of leerlingen kunnen worden toegelaten tot het Lwoo of praktijkonderwijs. Uiteindelijk bepalen zij of er extra geld vrijkomt dat gebruikt wordt om de extra steun te geven die de leerlingen nodig hebben.

 

Het Haarlem College vraagt lwoo aan voor leerlingen die voldoen aan de criteria van het Samenwerkingsverband. Er wordt hierbij gekeken naar de achterstanden op het gebied van taal en rekenen. Wij gaan hierbij uit van de testgegevens van de basisschool en aanvullende testgegevens van het Haarlem College. In een klein aantal gevallen kan sociaal-emotionele problematiek een aanvullend criterium zijn. Het Haarlem College staat voor onderwijs op maat. Wij gebruiken de lwoo-gelden voor klassenverkleining waardoor de nodige aandacht voor het leerproces mogelijk is. Indien er daarnaast nog aanvullende ondersteuning nodig blijkt, maken wij een programma op maat. Veel leerlingen met lwoo krijgen hierdoor de mogelijkheid om op te stromen naar een hoger niveau. Wij bieden in het kader van de nieuwe exameneisen ook alle leerlingen van de school extra steunuren aan in Taal en Rekenen.

 

Hoeveel rapporten krijgt mijn kind?

Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden. Periode 2 en 4 worden afgesloten met een cijferrapport. De ouders kunnen de voortgang inzien via magister.
Binnen het vernieuwd vmbo (leerjaar 1&2) worden de periodes afgesloten met een evaluatie door de leerling met mentor, eventueel loopbaancoach en ouders. Dit geldt vanaf 2016-2017 ook voor leerjaar 3&4.
Na periode 1 en 3 komen de ouders op school voor een gesprek met de mentor over de cijfers en de vaardighedenkaart. De mentor maakt hiervoor een afspraak. Na periode 2 is er de mogelijkheid voor ouders om in te schrijven voor een 10 minutengesprek met mentor en/of vakdocent.

Periode 1: cijferoverzicht + vaardighedenkaart
Periode 2: rapport + vaardighedenkaart
Periode 3: cijferoverzicht + vaardighedenkaart
Periode 4: overgangsrapport

Hoe heeft het Haarlem College de zorg voor leerlingen georganiseerd?

De leerlingbegeleiding is op onze school een integraal onderdeel van het onderwijsleer- proces. De docenten zijn de eerst betrokkenen bij de vormgeving van de leerlingbegeleiding. Het beleid met betrekking tot de organisatie wordt weergegeven door de gedachte “de mentor als spil”. Docenten, mentoren en teamleiders worden in hun begeleidingsactiviteiten ondersteund door de deskundigen binnen de school: de zorgcoördinator, de remedial teacher/dyslexie coach, de decaan en leerlingbegeleiders.

Bij de begeleiding van leerlingen is de steun en betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) onontbeerlijk. Op elk niveau van de leerlingbegeleiding wordt stelselmatig contact met de ouder(s)/verzorger(s) onderhouden. Onze leerlingbegeleiding berust op drie pijlers: ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers van de school.

Ouder(s)/verzorger(s) die geen of onvoldoende rol willen spelen in deze driehoek, worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Om voortdurend zicht te hebben op de begeleiding van onze leerlingen wordt gebruik gemaakt van een digitaal leerlingvolg- systeem. Dit heet Magister en ouders hebben recht op inzage.

Wat doet het Haarlem College rondom veiligheid?

Het Haarlem College heeft het Convenant "De Veilige School" ondertekend.

In Haarlem en de randgemeenten hebben alle scholen voor Voortgezet Onderwijs dat gedaan. Ook de politie en de gemeenten hebben dat Convenant onderschreven. Er staan afspraken in over het veilig houden/maken van scholen voor Voortgezet Onderwijs. Ook de schoolomgeving krijgt aandacht.

Ondanks alle zorg en aandacht voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers en hun eigendommen in en rondom de school, kan de school echter geen verantwoordelijkheid dragen voor het kwijtraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.

Waardevolle spullen dienen altijd bewaard te worden in het kluisje. Wanneer leerlingen zaken kwijt zijn, kunnen zij zich wenden tot de leerlingenadministratie (voor sleutels en b.v. pasjes) en tot de conciërge (voor jassen, tassen en b.v. gymspullen).

Rondom de school, in de fietsenstalling en in de school zijn camera’s geplaatst.

De camera’s registreren de bewegingen van leerlingen en medewerkers. De buitencamera’s werken 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beelden zijn in het geval van calamiteiten terug te zien door de hoofdconciërge, het hoofd facilitaire dienst, de schoolleiding en indien gewenst door politie en brandweer.

Onze school heeft een Schoolveiligheidsplan (SVP). Er staan afspraken/aanwijzingen in, hoe te handelen bij incidenten. Dit plan ligt ter inzage op school.

Het Haarlem College heeft, net als andere scholen voor Voortgezet Onderwijs, een veilig- heidscoördinator die het geheel begeleidt. Bij ons is dat de heer W. Griffioen.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

In dit overzicht kunt u de hoogte van de ouderbijdrage terugvinden.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Het liefst zien we natuurlijk dat alles op onze school vlekkeloos verloopt, maar ondanks onze inspanningen kan het toch eens voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Heeft u een klacht? Dan doen we er alles aan om dit op te lossen. Neemt u dan als eerste contact op met de betreffende docent of een andere persoon die het besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent. Mocht u toch ontevreden zijn over de klachtenafhandeling, dan kunt u op basis van de externe klachtenprocedure het bestuur inschakelen. De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep kunt u hier bekijken.


Wanneer heeft mijn kind vakantie?

U kunt de vakantieplanning Vakantieplanning 2017 update.pdf downloaden.

Wat moet ik doen als mijn kind te laat is?

U kunt hier het protocol rondom te laat komen downloaden.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

U kunt hier het protocol rondom extra verlof aanvragen.

Wat zijn de overgangsnormeringen?

In deze bijlage ziet u de overgangsnormeringen terug: Rapporten en overgangsnormen

Mijn kind heeft een boek met schade ontvangen, wat moet ik doen?

Als een boek bij levering door Van Dijk beschadigd is, dan kan een sticker worden geplakt om aan te geven dat het boek bij ontvangst al beschadigd was. Medewerkers van het Boekenhuis zijn van 11 tot 13 uur op school op maandag 24 augustus, maandag 31 augustus en maandag 7 september om de schade te beoordelen. Wilt u uw kind op het hart drukken naar dit spreekuur te gaan? Hiermee wordt een boete wegens schade aan het einde van het schooljaar voorkomen.

Wanneer worden de boeken geleverd?

U ontvangt bericht van de boekenleverancier Van Dijk over de levering van de boeken. De boeken worden in de laatste week voor de aanvang van het nieuwe schooljaar thuis bezorgd.

Downloads

Indeling Teams